این آموزش ها برای کلیه تیم های عملیاتی و در ایستگاه های ۱،۲و ۳ سازمان به صورت روزانه برگزار میگردد.