آموزش تیم های عملیاتی

آموزش تیم های عملیاتی

این آموزش ها برای کلیه تیم های عملیاتی و در ایستگاه های 1،2و 3 سازمان به صورت روزانه برگزار میگردد. ...

ادامه مطلب ...