حادثه شکستگی درخت واقع در خیابان چمران که تیم عملیاتی ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام و با فراخوانی عوامل قطع اشجار مشکل را مرتفع نموده و ایمن سازی محل را انجام دادند.