بازدید جناب آقای مهندس مومنی شهردار محترم از سازمان و تبادل نظر مهندس نفری مدیر عامل محترم سازمان با ایشان در خصوص مسائل سازمان آتش نشانی