پس از تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و اطلاع حریق خودروی وانت واقع در جاده باغخواص تیم های عملیاتی ایستگاه شماره ۲ به محل حریق اعزام و نسبت به اطفاء حریق و ایمن سازی محل اقدام نمودند.