پس از تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان و اطلاع حریق منزل مسکونی واقع در منطقه کارخانه قند ، تیم های عملیاتی ایستگاه مرکزی به محل حریق اعزام و نسبت به اطفاء حریق و ایمن سازی اقدام نمودند.