در مراسم ٧ مهر ۱۴۰۰ مسئولين از فرزندان عزيز شهدا و بازنشستگان عزيز سازمان آتش نشانی ورامین تجليل نمودند.