آموزش هاي ايمني و اطفاء حریق به دانش آموزان و معلمان مدرسه نمونه گلها

آموزش هاي ايمني و اطفاء حریق به دانش آموزان و معلمان مدرسه نمونه گلها

آموزش هاي ايمني و اطفاء حریق به دانش آموزان و معلمان مقطع ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه مدرسه گلهاي و نمونه توسط معاونت عملیات سازمان و رئیس ایستگاه ۲ و مسئول آموزش   ...

ادامه مطلب ...