اطفاء حریق واگن قطار حومه اي ورامين – تهران

اطفاء حریق واگن قطار حومه اي ورامين – تهران

حریق واگن قطار حومه اي ورامين - تهران پس از تماس با سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني مبني بر حریق در يکي از واگن هاي قطار و پس از پيگيري فوري مرکز پیام سازمان مشخص شد حریق در محدوده پوئينك براي قطار رخ داده و ایستگاه هاي عملياتي...

ادامه مطلب ...