واژگونی خودرو وانت در میدان ولیعصر ورامین  ، حضور آتش نشانان ایستگاه ۲ و ایمن سازی محل