انحراف خودرو پژو و برخورد با مغازه مجاور
خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت