اطفاء حریق تعمیرگاه خودرو واقع در خیرآباد توسط ایستگاه ۲ سازمان آتش نشانی ورامین