اطفاء حریق باغ ویلا واقع در ریحان آباد توسط ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی ورامین