اطفاء حریق کارگاه تولید کفپوش واقع در بهرام مصیری توسط ایستگاه دو سازمان آتش نشانی ورامین