اطفاء حریق منزل مسکونی در خیرآباد توسط ایستگاه شماره دو سازمان آتش نشانی ورامین