تست آمادگي جسماني پرسنل سازمان
طبق نظر مدير عامل محترم سازمان تست آمادگي جسماني پرسنل توسط واحد آموزش سازمان برگزار گرديد