اطفاء حریق کارخانه مقوا سازی واقع در خورئین توسط ایستگاه شماره دو سازمان آتش نشانی ورامین