با نظر مدیر عامل محترم سازمان جناب آقای مهندس نفری به جهت حفظ آمادگی جسمانی و بهبود روحیه ، پرسنل سازمان هر روز صبح ورزش صبحگاهی را برگزار خواهند کرد

 

د