شهردار محترم شهر ورامين جناب آقاي مهندس دهقان در بازديد از سازمان آتش نشاني ضمن تبريك سال نو به همكاران و آرزوي سلامتي براي ايشان و خانواده محترم از زحمات و فداكاري تمامي همكاران در سال ٩٩ تقدير نمودند و آرزوي سالي همراه با سلامتي و موفقيت براي پرسنل سازمان داشتند.
در اين ديدار كه معاونت محترم خدمات شهر جناب آقاي قاسمي نيز حضور داشتند ، همكاران از زحمات و حمايت هاي بي دريغ شهردار محترم از سازمان آتش نشاني تشكر و قدرداني نموده و آرزوي سلامتي و موفقيت روز افزون براي ايشان نمودند.