بازديد معاونت محترم خدمات شهر جناب آقای مهندس قاسمی و مسئول محترم حراست شهرداري جناب آقای داودی از سازمان آتش نشاني در شب چهارشنبه آخر سال