تمرينات عملياتي و آموزشي به صورت روزانه در ايستگاه هاي سازمان جهت بالا بردن سرعت عمل و دقت در انجام عملیات برگزار شده و فرمانده ها و پرسنل در خصوص انجام عمليات هاي مختلف به بحث و تبادل نظر مي پردازند.