حضور دادستان محترم شهرستان ورامین جناب آقای دکتر شمس در دفتر ریاست سازمان آتش نشانی ورامین جناب آقای مهندس نفری و دیدار با ایشان. در این دیدار در خصوص مسائل ایمنی شهر ، اماکن عمومی ، پاساژها و ساختمانهای بلند مرتبه ، گودبرداریها در سطح شهر و نقاط حساس و پرخطر شهر بحث و گفتگو بعمل آمد. در پایان ایشان از زحمات و فداکاریهای ریاست و کلیه آتش نشانان عزیز تقدیر و تشکر نمودند.