دعوت از جناب آقای مهندس نفری ریاست محترم سازمان و حضور در صحن شورای اسلامی شهر همزمان با روز آتش نشان

در این دیدار از زحمات ریاست محترم سازمان تقدیر و تشکر بعمل آمد و لوح تقدیری به پاس تلاش های شبانه روزی این مدیر جهادی به ایشان اعطا گردید. همچنین از زحمات و فداکاری کلیه آتش نشانان عزیز تقدیر و بعمل آمد