تامین ایمنی و حضور مدیر عامل محترم و همکاران عزیز در مراسم راهپیمایی روز ۱۵ خرداد