واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در جاده باغخواص که متاسفانه منجر به فوت راننده شد.