تست سلامت پرسنل سازمان آتش نشانی ورامین توسط شبکه بهداشت ورامین صورت گرفت که در این فرایند تمامی پرسنل عملیاتی و اداری حضور داشته.