اطفاء حریق گستره کارگاه گل مصنوعی در شهرک صنعتی بهرام مصیری توسط ایستگاه شماره دو آتش نشانی ورامین