اطفاء حریق خودرو ایسوزو در شهرک مدرس توسط ایستگاه شماره دو آتشنشانی ورامین