نشت گاز و انفجار و آتش سوزی در یک منزل مسکونی واقع در امرآباد باعث مصدومیت دونفر شد
با اعزام تیم عملیاتی ایستگاه مرکز خوشبختانه این حریق به موقع اطفاء شد و از گسترش ان جلوگیری شد