اطفاء حریق گسترده انبار کلش در قوئینک زهری توسط ایستگاه دو آتش نشانی ورامین