اطفاء به موقع حریق خودرو پژو۴۰۵ در شهرک مدرس توسط ایستگاه شماره دو