پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان و اعلام نياز آتش نشاني جوادآباد، تيم عملياتي و نجات ايستگاه مركزي به محل حادثه تصادف واقع در جوادآباد به سمت روستاي طغان اعزام شدند و نسبت به رهاسازي محبوسين در خودروها اقدام نمودند. متاسفانه اين حادثه تا اين لحظه ٢فوتي و ٥مصدوم داشت كه مصدومين توسط عوامل اورژانس به بيمارستان اعزام شدند.