جلسه مشترك مسئولين ستادي شبكه بهداشت ورامين و نمايندگان بيمارستان هاي ١٥ خرداد و  شهید مفتح با مسئول پيشگيري سازمان آتش نشاني در خصوص مشكلات ايمني مراكز درماني دولتي و خصوصي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع اين نواقص در دفتر مديريت شبكه بهداشت برگزار شد.