ديدار مهندس شجاعي مهر مدير عامل سازمان با جناب آقاي دكتر شمس دادستان محترم و جناب آقاي ميرزا خاني رياست محترم دادگستري به مناسبت هفته قوه قضائيه .

در اين ديدار در خصوص مسائل مختلف شهري و حقوقي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.