پس از تماس با سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني ورامين و اطلاع حريق كارگاه تينر واقع در جاده قاسم آباد تيم هاي عملياتي ايستگاه مركزي سازمان به فوريت به محل حريق اعزام شدند. با توجه به وسعت زياد حريق تيم هاي عملياتي ايستگاه شماره ٢ و ٣ و چندين دستگاه تانكر آب از آتش نشاني قرچك و پيشوا و تانكرهاي شهرداري ورامين نيز به محل اعزام شدند كه پس از حدود ٥ ساعت تلاش آتش نشانان حريق اطفاء گرديد. در اين حادثه راننده تانكر دچار سوختگي گرديد كه به بيمارستان انتقال داده شد .شهردار محترم جناب مهندس مومني نيز به همراه مهندس شيركوند رئيس شوراي شهرستان در صحنه حادثه حضور يافتند و از نزديك به همراه معاونين و فرمانده هان سازمان عمليات را پيگيري نمودند.

با آرزوي موفقيت و سلامتي براي كليه همكاران عزيز