پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان و اطلاع حريق ضايعات واقع در منطقه خيرآباد ، تيم هاي عملياتي ايستگاه شماره دو و تانكر آبرسان به محل حريق اعزام و حريق را اطفاء نمودند.

با آرزوي سلامتي و موفقيت براي همكاران عزيز