پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان و اطلاع حريق خودرو واقع در شهرك رضي بلوار امام خميني ، تيم عملياتي ايستگاه شماره سه به سرعت در محل حادثه اعزام و خودرو را اطفاء نمودند.