حريق بار كلش خودروي خاور در موقعيت كمربندي پيشوا ورامين ، كه با سرعت عمل تيم هاي عملياتي ايستگاه شماره سه و دو ، حريق اطفاء و از سرايت حريق به خودرو جلوگيري شد.

با آرزوي موفقيت و سلامتي براي كليه همكاران عزيز