حادثه تصادف خودروي پرايد با كاميون در ميدان وليعصر كه تيم عملياتي ايستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند. متاسفانه در اين حادثه راننده پرايد فوت شده و يك سرنشين ديگر مصدوم شده كه توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شد. در پايان عمليات ايمن سازي محل حادثه انجام شد.