جلسه هم انديشي مدير عامل سازمان جناب آقاي مهندس شجاعي با مسئولين و پرسنل اداري سازمان در خصوص مسائل و مقررات سازماني در دفتر سازمان برگزار شد. از جمله توصيه هاي مهم مدير عامل سازمان ، تكريم ارباب رجوع و شهروندان عزيز بود كه ميبايست كليه پرسنل مورد توجه و دقت نظر قرار دهند. در اين جلسه در خصوص نكات فني و عملياتي سازمان نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.