جلسه هم انديشي فرمانده هان به پيشنهاد معاونت عمليات در دفتر مدير عامل سازمان برگزار شد. در اين جلسه آقاي پاكيزه منش معاونت عمليات سازمان درخصوص مسائل مختلف عملياتي با همكاران بحث و تبادل نظر داشتند. در ادامه نيز مهندس شجاعي مهر مدير عامل سازمان با قدر داني از تلاش و زحمات همه همكاران و روحيه فداكاري ايشان ، در خصوص نكات فني و عملياتي به بحث و تبادل نظر پرداختند.