بخاری های غیر استاندارد یا لوله و اتصالات نا ایمن عامل اصلی مسمومیت با گاز سمی منواکسید کربن Co است.