نكات ايمني جهت نصب بخاري و دودكش در فصل سرد سال را براي حفظ سلامتي خانواده به دقت رعايت فرماييد.