جلسه شوراي معاونين در دفتر مدير عامل سازمان برگزار گرديد

جلسه شوراي معاونين در دفتر مدير عامل سازمان برگزار گرديد

در اين جلسه ، اعضاء گزارش عملكردي از برنامه ها واقدامات انجام شده در حوزه كاري خود ارائه نموده و جناب آقاي پارسا مدير عامل محترم سازمان ضمن تشكر از اقدامات انجام شده و زحمات پرسنل فداكار سازمان ، خواستار ارائه هر چه بهتر...

ادامه مطلب ...