برگزاري جلسه بودجه سال  ١٤٠٠ در دفتر مدير عامل سازمان آتش نشانی

برگزاري جلسه بودجه سال ١٤٠٠ در دفتر مدير عامل سازمان آتش نشانی

جلسه بودجه با حضور اعضاي محترم هيئت مديره در دفتر مدير عامل سازمان برگزار گرديد و در خصوص اين برنامه تبادل نظر كارشناسي صورت...

ادامه مطلب ...