در اين جلسه ، اعضاء گزارش عملكردي از برنامه ها واقدامات انجام شده در حوزه كاري خود ارائه نموده و جناب آقاي پارسا مدير عامل محترم سازمان ضمن تشكر از اقدامات انجام شده و زحمات پرسنل فداكار سازمان ، خواستار ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان محترم و مراجعين به سازمان شده و با توجه به زمان باقي مانده تا پايان سال راهكارهايي را به همكاران عزيز ارائه نمودند.