جلسه بودجه با حضور اعضاي محترم هيئت مديره در دفتر مدير عامل سازمان برگزار گرديد و در خصوص اين برنامه تبادل نظر كارشناسي صورت پذيرفت.