در اين مراسم كه با حضور مدير عامل و مسئولين سازمان برگزار شد از زحمات آتش نشانان عزيز تقدير و تشكر به عمل آمد.