جناب آقای مهندس مهدی شجاعی مهر  سرپرست سازمان آتش نشانی می باشند.