جناب آقای مهندس مسعود نفری مدیر عامل سازمان آتش نشانی ورامین می باشند.